چنانچه واژه ی مورد نظر شما در پایگاه داده موجود نیست، از طریق فرم زیر واژه ی مورد نظر را ارسال نمایید تا پس از بررسی های لازم، معادل فارسی به همراه اصطلاح انگلیسی آن در پایگاه داده قرار گیرد.