فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری

“A DICTIONARY OF FINANCE AND INVESTMENT”
دکتر عبده تبریزی ، غلامرضا نظربلند

جستجوی واژه ها