فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری
An English – Farsi Dictionary of Finance and Investment